पिछला

ⓘ थोमस ओडोयो ..

                                     

ⓘ थोमस ओडोयो

  • ट क ल 4थ 5व वनड सर व ध क रन ग र कर स टन 372 स रव ग ग ल 380 थ मस ओड य 179 सर व ध क व क ट श न प लक 14 हरभजन स ह 9 थ मस ओड य 9
  •  ब ग ल द श सर व ध क रन: ए ड फ ल वर ज म ब ब व 257, सर व ध क व क ट: थ मस ओड य क न य 9 2003 भ रत और दक ष ण अफ र क स झ ट र फ ब ग ल द श सर व ध क
  • एमर ज ग प ल यर ऑफ द ईयर: श न ट ट ऑस ट र ल य एस स एट प ल यर ऑफ द ईयर: थ मस ओड य क न य अ प यर ऑफ द ईयर: स इमन ट फ ल ऑस ट र ल य क प टन ऑफ द ईयर:
  • भ रत 290 4 50 ओवर बन म क न य 192 7 50 ओवर स रव ग ग ल 90 124 थ मस ओड य 2 43 10 ओवर म र स ओउम 49 93 हरभजन स ह 3 33 10 ओवर
  • क न य बन म ब ग ल द श 226 8 50 ओवर स ट व ट क ल 65 75 ख ल द महम द 2 20 4 ओवर 198 46.2 ओवर म न ह ज ल अबद न 45 80 थ मस ओड य 2 31 7 ओवर
                                     
  • ट र ट ज नस टन 1 43 11 ओवर 313 4 ड 78.5 ओवर न य ल ओ ब र यन 106 153 थ मस ओड य 1 15 4.3 ओवर 156 68 ओवर म र ट न स ज 52 122 क इल मकल न 4 34 15
  • क ष म न ग च अल क स ओबन द क ल स ओबय नह म य ह ओध य म ब न ल सन ओध य म ब थ मस ओड य ल म क ओनय ग एल ज ह ओट एनओ म र स ओउम स ट व ट क ल ह र न वर य सरल बर गर
  •  अफ ग न स त न 5 व क ट स म च 5 8 फरवर आयरल ड क व न ओ ब र यन क न य थ मस ओड य आईस स ग ल बल क र क ट अक दम द बई क न य 3 व क ट स म च 6 8 फरवर न दरल ड

शब्दकोश

अनुवाद