पिछला

ⓘ मोहम्मदपुर, मुरादाबाद. भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड:09 जिला कोड:135 ..

                                     

ⓘ मोहम्मदपुर, मुरादाबाद (मुरादाबाद )

भारत की जनगणना अनुसार यह गाँव, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

सम्बंधित जनगणना कोड: राज्य कोड:09 जिला कोड:135 तहसील कोड: 00719

                                     
 • न र द श क: 25 27 N 81 51 E 25.45 N 81.85 E 25.45 81.85 रस ल म हम मदप र ह ड य इल ह ब द, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 27 N 81 51 E 25.45 N 81.85 E 25.45 81.85 श ह म हम मदप र फ लप र, इल ह ब द, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 30 N 79 24 E 27.5 N 79.4 E 27.5 79.4 म हम मदप र अम तप र, फर र ख ब द, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 11 N 78 01 E 27.18 N 78.02 E 27.18 78.02 म हम मदप र क र ल आगर उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 13 N 79 30 E 27.22 N 79.50 E 27.22 79.50 म हम मदप र ब ज कन न ज, कन न ज, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 27 N 81 51 E 25.45 N 81.85 E 25.45 81.85 म हम मदप र म च क श द म हम फ लप र, इल ह ब द, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व तहस ल ठ क रद व र ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड :
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल क ठ, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00718
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल च द स ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00722
                                     
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल क ठ, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00718
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल च द स ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00722
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल च द स ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00722
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल स भल, ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00721
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल ब ल र ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00720
 • भ रत क जनगणन अन स र यह ग व, तहस ल ब ल र ज ल म र द ब द उत तर प रद श म स थ त ह सम ब ध त जनगणन क ड: र ज य क ड 09 ज ल क ड 135 तहस ल क ड : 00720
                                     
 • र न प र, र ड क म गल र, धन द र झबर ड लक सर, लन ढ र और म हनप र - म हम मदप र ज ल क महत वप र ण शहर ह वर तम न हर द व र क ष त र छठ शत ब द ईस प र व
 • र द रप र भग ह जयर म वर म सर व दय उच चतर म ध यम क व द य लय, क टव म हम मदप र जय बजर ग ब ल व द य म द र - र मनगर, जय बजर ग इण टरम ड एट क ल ज - र मनगर
 • थ व ल यम फ र ड क र न त क र ग व क दमन चक र क ल ए ह न कल थ म हम मदप र नरस ह प र, ब गमप र, खट ल दरब र हसनप र, र मगढ त वर भ आप र नय ग व
 • थ व ल यम फ र ड क र न त क र ग व क दमन चक र क ल ए ह न कल थ म हम मदप र नरस ह प र, ब गमप र, खट ल दरब र हसनप र, र मगढ त वर, भ आप र, नय ग व

शब्दकोश

अनुवाद