पिछला

ⓘ भगवानपुर गाँव, नौबतपुर पटना भगवानपुर गाँव, कोइल अलीगढ़ भगवानपुर गाँव, कायमगंज फर्रुखाबाद भगवानपुर गाँव, हवेली-खड़गपुर मुंगेर भगवानपुर गाँव, धनरूआ पटना भगवानपुर ..


                                     

ⓘ भगवानपुर गाँव

 • भगवानपुर गाँव, नौबतपुर पटना
 • भगवानपुर गाँव, कोइल अलीगढ़
 • भगवानपुर गाँव, कायमगंज फर्रुखाबाद
 • भगवानपुर गाँव, हवेली-खड़गपुर मुंगेर
 • भगवानपुर गाँव, धनरूआ पटना
 • भगवानपुर गाँव, भगवानपुर बेगूसराय
 • भगवानपुर गाँव, गभाना अलीगढ़
 • भगवानपुर गाँव, मसौढी पटना
 • भगवानपुर गाँव, छिबरामऊ कन्नौज
 • भगवानपुर गाँव, फतुहा पटना
 • भगवानपुर गाँव, सनहौला भागलपुर
                                     
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 भगव नप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 भगव नप र अर ज भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 87 01 E 25.15 N 87.02 E 25.15 87.02 भगव नप र सनह ल भ गलप र, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 53 N 78 04 E 27.89 N 78.06 E 27.89 78.06 भगव नप र गभ न अल गढ उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 36 40 N 85 08 38 E 25.611 N 85.144 E 25.611 85.144 भगव नप र धनर आ, पटन ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 36 40 N 85 08 38 E 25.611 N 85.144 E 25.611 85.144 भगव नप र न बतप र, पटन ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 36 40 N 85 08 38 E 25.611 N 85.144 E 25.611 85.144 भगव नप र मस ढ पटन ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 36 40 N 85 08 38 E 25.611 N 85.144 E 25.611 85.144 भगव नप र फत ह पटन ब ह र स थ त एक ग व ह
 • भगव नप र फ र र ख ब द ज ल क एक ग व
                                     
 • न र द श क: 27 30 N 79 24 E 27.5 N 79.4 E 27.5 79.4 भगव नप र क यमग ज, फर र ख ब द, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 53 N 78 04 E 27.89 N 78.06 E 27.89 78.06 भगव नप र क इल, अल गढ उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 27 13 N 79 30 E 27.22 N 79.50 E 27.22 79.50 भगव नप र छ बर मऊ, कन न ज, उत तर प रद श स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 36 40 N 85 08 38 E 25.611 N 85.144 E 25.611 85.144 जफर - भगव नप र न बतप र, पटन ब ह र स थ त एक ग व ह
 • 85.45 बनव र प र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह बनव र प र ब ह र क ब ग सर य ज ल क भगव नप र ब ल क म स थ त एक बड ग व ह ज सम क ल 5000
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 रज र भगव नप र बर न ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 स रजप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 इन यतचक भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ईस प र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 च र य भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 जयर मप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ज क य भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ड हट भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
                                     
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 तक य भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 त जप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 त आय भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ब च ल भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ब ठस र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ब श नप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 ब ढ बन भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह
 • न र द श क: 25 09 N 85 27 E 25.15 N 85.45 E 25.15 85.45 मज ह दप र भगव नप र ब ग सर य, ब ह र स थ त एक ग व ह

शब्दकोश

अनुवाद