पिछला

ⓘ लार्ड एल्गिन १ ..

                                     

ⓘ लार्ड एल्गिन १

  • फरवर 1856 ल र ड क न ग, 28 फरवर 1856 1 नव बर 1858 1858 1947 ल र ड क न ग, 1 नव बर 1858 21 म र च 1862, ल र ड एल ग न 21 म र च 1862 20 नव बर 1863 सर र बर ट
  • च त र श सन क ल श ह घर प रध न म त र गवर नर जनरल र ज श र कर श सनक ल सम प त 1 क ग ज र ज VI 1895 - 1952 15 अगस त 1947 26 जनवर 1950 व डसर न हर म उ टब टन
  • जनवर 1823 1 अगस त 1823 12 द ल र ड एमहर स ट 1 अगस त 1823 13 म र च 1828 13 व ल यम बटरवर थ ब ल क र यक र 13 म र च 1828 4 ज ल ई 1828 14 ल र ड व ल यम ब न ट क

शब्दकोश

अनुवाद