पिछला

ⓘ ढावा ..

                                     

ⓘ ढावा

  • न टक वन त क ल पहर घड आ कव त स ग रह बलद व स ह सड कन म ढ व द ल ल द क गर उपन य स दर शन ब ट टर मह क बन कव त स ग रह मनम हन
  • 1624 म क म आय र यमल त म ड त य क ठ क न प रक र थ - र य ण क अल व ढ व ज र ड पड ज ल ब सण ज ल, ब रवल जनस व स, द व ल म स म ठड य आद

शब्दकोश

अनुवाद