पिछला

ⓘ घुघुलपट्टी ..

                                     

ⓘ घुघुलपट्टी

  • बनकट स 10 त र ल कप र स 9 बछ आप र स 9 मल ल प र स 4 ध र प र स 13 घ घ लपट ट स 2 जम न प र स 1 र ज प र म 1 त लस प र स 0.6 म ध प र स 0.4 यह

शब्दकोश

अनुवाद