पिछला

ⓘ 1960 विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल ..

                                     

ⓘ 1960 विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल

 • व म बलडन ट न स प रत य ग त क आय जन ऑल इ ग ल ड क लब म 26 ज न - 9 ज ल ई क ह आ प र ष एकल म प छल त न ब र क व ज त र जर फ डरर क म क बल रफ एल
 • 2007 व म बलडन ट न स प रत य ग त क आय जन अभ ऑल इ ग ल ड क लब म ह रह ह प र ष एकल म प छल च र ब र क व ज त स व ट ज रल ड क र जर फ डरर क म क बल
 • 2008 व म बलडन ट न स प रत य ग त व व म बलडन ट न स प रत य ग त थ इसक आय जन ज न स ज ल ई म ऑल इ ग ल ड क लब, ल दन म ह आ रफ एल नद ल न
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
                                     
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • 6 - 7 3 7 - 6 3 6 - 3 स हर य स र न व ल यम स व नस व ल यम स न स म थ स ट स र र न स टब स क 7 - 6 4 6 - 4 स हर य व म बलडन ट न स प रत य ग त
 • क द ष ट स वर ष क सर व ध क महत वप र ण ट न स प रत य ग त ए ह य ह ऑस ट र ल यन ओपन, फ र च ओपन, व म बलडन तथ य एस ओपन ज इस क रम म ख ल ज त ह
 • फ र च ओपन प र ष एकल व ज त इस स द क क द ख स व द  स प दन
 • 1988 अमर क ओपन म ट स व ल डर 64 46 63 57 64 1987 व म बलडन प ट क श 7 - 6 5 6 - 2, 7 - 5 1986 व म बलडन ब र स ब कर 6 - 4, 6 - 3, 7 - 5 1985 फ र च ओपन म ट स व ल डर

शब्दकोश

अनुवाद