पिछला

ⓘ फ्रांक फोर्ड ..

                                     

ⓘ फ्रांक फोर्ड

  • स कल न ज स फ ल य न स अर ल प ज र बर ट म न ज स आर थर फ ड डन ज न कर ट न फ र क फ र ड ब न च फ ल र बर ट म न ज स ह र ल ड ह ल ट ज न म कव न ज न ग र टन व ल यम
  • स कल न ज स फ ल य न स अर ल प ज र बर ट म न ज स आर थर फ ड डन ज न कर ट न फ र क फ र ड ब न च फ ल र बर ट म न ज स ह र ल ड ह ल ट ज न म कव न ज न ग र टन व ल यम
  • स कल न ज स फ ल य न स अर ल प ज र बर ट म न ज स आर थर फ ड डन ज न कर ट न फ र क फ र ड ब न च फ ल र बर ट म न ज स ह र ल ड ह ल ट ज न म कव न ज न ग र टन व ल यम
  • स कल न ज स फ ल य न स अर ल प ज र बर ट म न ज स आर थर फ ड डन ज न कर ट न फ र क फ र ड ब न च फ ल र बर ट म न ज स ह र ल ड ह ल ट ज न म कव न ज न ग र टन व ल यम
  • स कल न ज स फ ल य न स अर ल प ज र बर ट म न ज स आर थर फ ड डन ज न कर ट न फ र क फ र ड ब न च फ ल र बर ट म न ज स ह र ल ड ह ल ट ज न म कव न ज न ग र टन व ल यम
                                     
  • 1928 1931 defeated 1934 1945 died - 1st Curtin 1943 2nd Curtin 15 फ र क फ र ड 1890 1983 ल बर 6 ज ल ई 1945 13 ज ल ई 1945 क प र क र न य क व न सल ण ड
  • प रस क र प रद न क य गए क व न ब र उनल ज न ल य क ग ड र ड एल व ल क फ र स स फ र ड क प प ल न म नल ख त व यक त य न प रस क र प रस त त क य य ग न गए  Presenters
  • ल नडन ब ज नसन, 23 अप र ल 1964. प र क ल म शन 4437 - म त द वस, 1976, ज र ल ड फ र ड 5 मई 1976. प र क ल म शन 6133 - म त द वस, 1990, ज र ज ब श, 10 मई 1990. प र क ल म शन
  • न श चयव चक उप - पद क छ ड द य गय न अपन प र न ह त ब डफ र ड व न क फ र ड ट र ज ट स प रत स थ प त क य और इस 1967 म द स स अध क प रस त त य

शब्दकोश

अनुवाद