पिछला

ⓘ सुहित ..

                                     

ⓘ सुहित

  • 1350 हय म व र क श र र जसनगर 1350 - 1389 व क रमवर धन 1389 - 1429 स ह त Suhita 1429 - 1447 क र त व जय ब रव जय 1447 - 1451 र जसवर धन ब रव जय

शब्दकोश

अनुवाद