पिछला

ⓘ रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा ..

                                     

ⓘ रंगकृष्ण मुथु वीरप्पा

  • 1602 - 1609 म ट ट व रप प 1609 - 1623 त र मल न यक 1623 - 1659 म ट ट अलकद र 1659 - 1662 च क कन थ 1662 - 1682 र गक ष ण म थ व रप प 1682 - 1689 र न म गम मल
  • च क कन थ क ब द उसक प त र र गक ष ण म थ व रप प मद र क श सक बन और म त र स त वर ष 1682 - 1689 क श सन क ब द र गक ष ण क म त य क पश च त र न म गम मल

शब्दकोश

अनुवाद