पिछला

ⓘ मुट्टु वीरप्पा ..


                                     

ⓘ मुट्टु वीरप्पा

  • म ट ट क ष णप प 1602 - 1609 म ट ट व रप प 1609 - 1623 त र मल न यक 1623 - 1659 म ट ट अलकद र 1659 - 1662 च क कन थ 1662 - 1682 र गक ष ण म थ व रप प
  • च क कन थ क प त र अभ अल प य ह थ मद र मद र न यक र जव श म ट ट अलकद र र गक ष ण म थ व रप प Thirumalai Nayak Palace madurai.com अ ग र ज म अभ गमन

शब्दकोश

अनुवाद