पिछला

ⓘ मुट्टु कृष्णप्पा ..

                                     

ⓘ मुट्टु कृष्णप्पा

  • न यक 1559 - 1563 क म र क ष णप प 1563 - 1573 म ट ट क ष णप प 1602 - 1609 म ट ट व रप प 1609 - 1623 त र मल न यक 1623 - 1659 म ट ट अलकद र 1659 - 1662 च क कन थ
  • च क क न थ न यक र 1662 - 1682 मद र न यक र जव श क र ज थ ज सन अपन प त म ट ट अलकद र क म त य क उपर त वर ष क आय म स ह सन स भ ल स ह सन र ढ

शब्दकोश

अनुवाद