पिछला

ⓘ तदुक्षिपा ..

                                     

ⓘ तदुक्षिपा

  • म त त न र ज ज सक प त र र जक म र तद क ष प म स र क फ र अख न त न क द सर र न बन
  • पहल पत न थ म त त न र जक म र तद क ष प उसक द सर र न बन एक अवध रण यह ह क इसक ध र म क पर वर तन तद क ष प क आगम क भ रम त समझ पर आध र त थ

शब्दकोश

अनुवाद