पिछला

ⓘ मुदखेड़ ..


                                     

ⓘ मुदखेड़

  • ब र श ट कल म गर लप र, म न र द ग रस, आर ण म ह र, क नवट, ह म यतनगर, म दख ड न द ड - व घ ल म ख ड और द र ष ट र य र जम र ग भ रत र ष ट र य र जम र ग
  • आर ध प र, 2. भ कर, 3. ब ल ल 4. द गल र, 5. क नवट, 6. ल ह 7. म ह र, 8. म दख ड 9. धर म ब द, 10. म ख ड 11. हदग व, 12. न द ड 13. ह म यतनगर, 14. न यग व

शब्दकोश

अनुवाद