पिछला

ⓘ विक्रमगड ..

                                     

ⓘ विक्रमगड

  • म ख य पड व इस प रक र ह - स न नर, घ ट त र यम बक श वर, म ख ड जव ह र, व क रमगड मन र, प लघर र ष ट र य र जम र ग भ रत र ष ट र य र जम र ग भ रत New
                                     
  • शह प र व ड जव ह र, म ख ड प लघर, दह न तल सर उल ह सनगर, अ बरन थ, व क रमगड ल कसभ न र व चन क ष त र ठ ण ल क सभ न र व चन क ष त र, कल य ण ल क सभ न र व चन
  • 127 - इगतप र अ.ज.ज 22 - प लघर अ.ज.ज 128 - डह ण अ.ज.ज 129 - व क रमगड अ.ज.ज 130 - प लघर अ.ज.ज 131 - ब ईसर अ.ज.ज 132 - न ल स प र तथ

शब्दकोश

अनुवाद