पिछला

ⓘ मोखाडा ..

                                     

ⓘ मोखाडा

  • र जम र ग पर क छ म ख य पड व इस प रक र ह - स न नर, घ ट त र यम बक श वर, म ख ड जव ह र, व क रमगड, मन र, प लघर र ष ट र य र जम र ग भ रत र ष ट र य र जम र ग
  • ठ ण मह प ल क क ष त र वसई, कल य ण, म रब ड, भ व ड शह प र व ड जव ह र, म ख ड प लघर, दह न तल सर उल ह सनगर, अ बरन थ, व क रमगड ल कसभ न र व चन क ष त र

शब्दकोश

अनुवाद