पिछला

ⓘ कोलगाँव, महाराष्ट्र ..

                                     

ⓘ कोलगाँव, महाराष्ट्र

  • र जम र ग पर क छ म ख य पड व इस प रक र ह - मह र ष ट र म - ठ ण आसनग व, न श क, स न नर, श रड अहमदनगर, क लग व द ड, फलटण, दह व ड म यण व ट त सग व
                                     
  • सह य द र पर वत - श खल क दक ष ण छ र पर स व तव ड र य सत मह र ष ट र क छ ट स ग व क लग व रत न ग र ज ल म 19 स तम बर 1867 क श र प द क जन म

शब्दकोश

अनुवाद