पिछला

ⓘ तुरुवेकेरे ..

                                     

ⓘ तुरुवेकेरे

  • श हप र, श र प र, ल गस ग र, ब ल ल र चल लक र ह र य र, च क कन यकन हल ल त र व क र न गम गल श र र गपट टण, म स र, न जनग ड च मर जनगर र ष ट र य र जम र ग
  • क मल जन म 4 ज ल ई 1973 म य स दर ग व, त र व क र त ल क, त मक र, कर न टक, भ रत र ष ट र यत भ रत य व यवस य अभ न त क म ड यन, न र म त ज वनस थ अनस य

शब्दकोश

अनुवाद