पिछला

ⓘ अभिमन्यु ईश्वरन ..

                                     

ⓘ अभिमन्यु ईश्वरन

  • ओवर मय क म रक ड 76 121 जयद व उन दकट 4 83 24 ओवर 388 135 ओवर अभ मन य ईश वरन 153 300 धर म द रस ह जड ज 3 97 37 ओवर 119 39.5 ओवर स द ध श
  • भ रत ए बन म श र ल क ए 622 5ड 142 ओवर अभ मन य ईश वरन 233 321 व श व फर न ड 2 83 20.1 ओवर 232 63.4 ओवर न र शन ड कव ल 103 113 र ह ल चहर 4 78
  • ईएसप एन क र कइन फ 28 नव बर 2017. अभ गमन त थ 28 नव बर 2017. चटर ज ईश वरन न स म फ इनल क ल ए ब ग ल क रख ईएसप एन क र कइन फ अभ गमन त थ 10 द स बर
  • ब ग ल बन म म ज रम 221 4 20 ओवर अभ मन य ईश वरन 107 56 तर वर क हल 2 49 4 ओवर 62 13 ओवर क वनल र त 17 15 प र य स र य बर मन 4 14 3 ओवर
  • प थ व श श भमन ग ल प र य क प च ल पहल अन पच र क ट स ट क ल ए अभ मन य ईश वरन पहल अन पच र क ट स ट क ल ए च त श वर प ज र द सर अन पच र क ट स ट
                                     
  • ब ग ल बन म म घ लय 207 4 20 ओवर अभ मन य ईश वरन 61 32 अभय न ग 2 31 4 ओवर 153 4 20 ओवर स जय य दव 45 28 इश न प र ल 2 22 4 ओवर
  • भ रत ए बन म इ ग ल ड ल य स 392 114.4 ओवर अभ मन य ईश वरन 117 222 जक चपल 4 60 22 ओवर 144 48 4 ओवर ओल प प 25 30 नवद प स न 3 30 10 ओवर 180
  • ब ह र बन म ब ग ल 216 7 50 ओवर ब ब ल क म र 93 124 आक श द प 3 45 10 ओवर 217 1 40.2 ओवर अभ मन य ईश वरन 112 122 शश श खर 1 35 6 ओवर

शब्दकोश

अनुवाद