पिछला

ⓘ पिचस्टोन ..

                                     

ⓘ पिचस्टोन

  • ग ब र ऑब स ड यन, ड य र ईट, ड ल र ईट, एन ड स ईट, प र ड ट ईट, फ लस ईट, प चस ट न प य म इस इत य द आग न य चट ट न क प रम ख उद हरण ह प थ व क पपड
                                     
  • म ढल ज त ह र य ल इट क ऐस क च भ र प क ऑब स ड यन Obsidian य प चस ट न Pitchstone कहत ह र य ल इट ल व द र तक नह फ ल प त अत: र य ल इट

शब्दकोश

अनुवाद