पिछला

ⓘ रयान रिकेल्टन ..

                                     

ⓘ रयान रिकेल्टन

  • ल य स बन म ट इट स 305 49.4 ओवर रय न र क ल टन 92 89 ल ग नग द 3 40 9 ओवर 232 44.5 ओवर ह नर ड व डस 49 80 ब उरन ह ड र क स 4 43 8.5 ओवर
  • ल य स बन म ड ल फ न 330 6 50 ओवर रय न र क ल टन 126 119 ओक ह ल स ल 4 79 9 ओवर 39 1 9.2 ओवर म र क स एकरम न 16 20 ब य र न फ र ट इन 1 21 4 ओवर
  • ज ज स त र 209 2 20 ओवर बन म प र ल र क स H 149 18.4 ओवर रय न र क लटन 91 59 ड व ड व स स 1 37 4 ओवर ह नर ड व ड स 60 स इमन ह र मर 3 22 4 ओवर

शब्दकोश

अनुवाद