ओलाफ़र रागनर ग्रिमसन

और र ष ट र य जनमत स ग रह क ल ए रख सकत ह वर तम न र ष ट रप त ओल फर र गन र ग र म सन Ólafur Ragnar Grímsson ह सरक र क प रम ख ह त ह प रध नम त र